Etikai Kódex

ETIKAI KÓDEX

Magora Advisors Kft.

 1. Az Etikai Kódex és annak célja

 

Jövendő sikereink alapja és jövőnk záloga, a partnereinkkel és ügyfeleinkkel kialakított jó üzleti kapcsolatokon alapszik. Eredményességünk elképzelhetetlen felkészült, alkotó és etikusan cselekvő munkatársaink elkötelezett munkája nélkül. Az Etikai Kódex (továbbiakban: Kódex) társaságunk egyoldalú, önkéntes deklarációja, amelyben lefekteti az általa legfontosabbnak tartott értékeket és cselekvési normákat a társaságunkkal kapcsolatban álló külső és belső érintettek (ügyfelek, tulajdonos, munkavállalók, partnerek, hatóságok, szállítók, versenytársak, társadalom) vonatkozásában.

A Kódex elvárásokat fogalmaz meg a magatartási normák tekintetében, melyek morális alapot nyújtanak a szakmai döntésekhez, egyben védelmet mindazok számára, akik normakövető módon járnak el. A Kódex viszonyítási alapként szolgál a kifogásolható magatartások felismeréséhez, valamint szabályozza a bekövetkezett etikai vétségek bejelentésének orvoslásának rendjét. A Kódexben foglalt szabályok jelentős része már most is érvényesül a Magora Advisors Kft. működésében, de vannak még kevésbé vagy nem tudatosan érvényesülő magatartási szabályok, melyek elsajátításához idő és türelem szükséges. A Magora Advisors Kft.-nél arra törekszünk, hogy mindannyiunk közreműködésével jól működő, elégedettségen és biztonságon nyugvó vállalati kultúrát teremtsünk.

Jelen Etikai Kódex 2018. szeptember 12-én lép hatályba és határozatlan ideig érvényes.

 

 1. Bevezető rendelkezések

 

A Magora Advisors Kft.(továbbiakban Társaság, Vállalat) elkötelezetten törekszik a jogszerű, etikus és átlátható működésre.

Munkaköri feladataik ellátása közben a munkavállalók és a partnerek mindig kötelesek törvényesen és etikusan, a Társaság legjobb érdekét szem előtt tartva eljárni. Jelen etikai kódex („Etikai Kódex”) az alapvető irányelveket határozza meg, ugyanakkor nem szabályozza részletesen az elvárt etikus viselkedés minden formáját.

Az etikus magatartás legfontosabb ismérvei:

 • korrektség, megbízhatóság a cégen belül, valamint az üzleti kapcsolatokban;
 • felelősségtudat és lelkiismeretesség a munkavégzés során;
 • a személyi és munkahelyi érdekellentétek kizárása;
 • jogkövető magatartás tanúsítása;
 • a betöltött munkakörhöz általában elvárható magatartás tanúsítása;
 • a jóhiszeműség és tisztesség megtartása a munkahelyi együttműködésben;
 • a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek tiszteletben tartása;
 • a személyhez fűződő jogok tiszteletben tartása, személyes adatok védelme;
 • titoktartás a jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban valamint az „Etikai Kódexben meghatározott körben.
 1. Jogszabályoknak való megfelelés

 

A Társaság ismeri és betartja a jogszerű üzleti működés jogi előírásait és kereskedelmi gyakorlatát.

A munkavállalóknak és a partnereknek mindenkor követniük kell a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat, az Etikai Kódexet is beleértve. A munkavállalóknak és a partnereknek gondoskodniuk kell a megfelelő és jogszerű működésről, és pontosan, tisztességesen kell elvégezniük feladataikat.

 1. Tisztességes üzleti magatartás

 

A Társaság részt vesz az üzleti versenyben, és semmilyen módon nem engedélyezi semmilyen pályázati eljárás tisztességes jellegének megsértését. A Társaság tartózkodik az üzleti verseny megsértésétől, bármely üzleti partnere hírnevének rontásától és a versenytársai hitelességét rontó bármely viselkedéstől.

A munkavállalók és a partnerek felelősek a tisztességes üzletvitelért munkakörük ellátása közben. Ezért különösen körültekintően kell ügyelniük arra, hogy kereskedelmi tevékenységük ne sértse a versenyt. Ez egyben azt is jelenti, hogy a munkavállalók és a partnerek nem egyeztethetnek az árakról, és nem köthetnek semmilyen formális vagy informális megállapodást semmilyen versenytárssal az árakra, engedményekre, az üzleti feltételekre vagy a működésre és azokra a csatornákra vonatkozóan, amelyekben a Társaság versenyez, amennyiben az ilyen egyeztetés vagy megállapodás ellentétes az alkalmazandó versenyjogszabályokkal.

Ezen túlmenően a munkavállalók és a partnerek felelősek a ügyfelekkel és üzleti partnerekkel fennálló bizalmi kapcsolat felépítéséért. A ügyfeleket és üzleti partnereket tisztességesen, az egyenlő bánásmód követelményére figyelemmel kell kezelni.

 1. Korrupció elleni fellépés

 

A Társaság határozottan ellenzi a korrupció minden formáját.

A munkavállalók és a partnerek mindent megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák a megvesztegetést a kormányzati és a magánszektorban, annak okától függetlenül. Tilos közvetlenül vagy közvetve bármilyen értékes dolgot felajánlaniuk, adniuk vagy akár elfogadniuk az üzlet megszerzése, megtartása vagy előmozdítása céljából.

 1. Titoktartás

 

A tisztességes üzleti működés során kiemelten fontos az üzleti titkok megőrzése, mivel ez a Társaság alapvető érdeke.

A munkavállalók és a partnerek kötelesek titkosan és bizalmasan kezelni minden olyan információt, ami munkaköri feladataik ellátása közben jutott a tudomásukra, és nem általánosan ismert vagy elérhető a nyilvánosság számára. A munkavállalók és a partnerek például nem kereskedhetnek részvényekkel addig, amíg nem nyilvános információk birtokában vannak, és nem adhatnak át nem nyilvános információkat másoknak a Társaság kifejezett engedélye nélkül.

 1. Adatvédelem

 

A Társaság tudomásul veszi, hogy a személyes információk érzékeny adatok, és biztosítania kell a munkavállalókat és a partnereket és egyéb természetes személyeket arról, hogy személyes adataikat törvényes módon dolgozzák fel.

A munkavállalóknak és a partnereknek megfelelő, jogszerű gyakorlat követésével kell gondoskodniuk a személyes adatok biztonságáról, védelméről és sértetlenségéről.

 1. Nyilvántartás, jelentéskészítés, pénzügyi feddhetetlenség

 

A Társaság könyvelésének, nyilvántartásainak, számviteli és pénzügyi kimutatásainak kellően részletezettnek kell lenniük, és megfelelően tükrözniük kell a Társaság tranzakcióit. A Társaság határozottan ellenzi a pénzmosás minden formáját, és csak olyan partnerekkel tart fenn üzleti kapcsolatot, amelyek jogszerű forrásból finanszírozott, törvényes üzleti tevékenységet folytatnak.

A munkavállalók és a partnerek kötelesek követni a Társaság számviteli eljárásait annak érdekében, hogy minden ügylet rögzítve és dokumentálva legyen a vonatkozó szabályok szerint.

 1. Emberi jogok

 

A Társaság tiszteletben tartja minden olyan személy emberi méltóságát és jogait, akivel a Társaság és munkavállalói, partnerei munka közben kapcsolatba lépnek, ideértve a Társaság saját munkavállalóit is, és semmilyen módon nem okozza vagy járul hozzá az emberi jogok megsértéséhez vagy megkerüléséhez.

A munkavállalók és a partnerek minden tevékenységük során tisztelettudóan lépnek fel, és mindenkit kellő figyelemmel, méltóságát tiszteletben tartva kezelnek. Az erőszak és a fenyegető magatartás nem megengedett.

 1. Hátrányos megkülönböztetés és zaklatás

 

A Társaság a foglalkoztatás minden területén egyenlő esélyeket biztosít, és semmilyen jogszerűtlen hátrányos megkülönböztetést és zaklatást nem tűr el. Tilos mind a közvetlen, mind a közvetett hátrányos megkülönböztetés faji hovatartozás, bőrszín, nem, szexuális irányultság, életkor, fogyatékosság, nyelv, vallás, érdekképviselethez való tartozás, politikai vagy más vélemény, nemzetiséghez való tartozás, társadalmi származás, vagyoni helyzet, születési vagy más jellemző alapján.

A munkavállalók és a partnerek kötelesek tartózkodni a hátrányos megkülönböztetés bármely megnyilvánulási formájától.

 1. Munkafeltételek

 

A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy foglalkoztatási gyakorlatában is ösztönözze az egyenlőséget. Határozottan ellenzi a gyermekkorú munkavállalók és partnerek foglalkoztatását vagy szerződtetését és a kényszermunka vagy a kötelező munkavégzés bármely formáját. A Társaság elítéli a bejelentetlen munkavégzés minden formáját, ami torzítja a versenyt, és rombolja a nemzeti társadalombiztosítási és adórendszer pénzügyi alapjait.

A Társaság arra törekszik, hogy tisztességes javadalmazást, valamint biztonságos munkavégzést biztosítson valamennyi alkalmazott számára.

A Társaságnál a különböző munkakörökre meghatározott munkaidő mindig a hatályos törvény értelmében kerül megállapításra, kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy az adott munkakörben eltöltött munkaidő nem lehet túl hosszú.

A munkavállalóknak és a partnereknek fedhetetlenül kell eljárniuk, és a maximális tiszteletet kell tanúsítaniuk kollégáik és mások iránt.

 1. Környezet- és munkavédelem

 

A Társaság tiszta, biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosít. Kockázatelemzés és kárenyhítő intézkedések alapján, rendszeresen elvégzi a munkavállalók és a partnerek biztonsági vizsgálatát. E normákon túl a Társaság elkötelezetten törekszik működése környezetterhelésének minimumra szorítására a nem megújuló erőforrás-felhasználás (pl. energia és víz) és a károsanyag- és hulladék-

kibocsátás mérséklésével. A munkavállalók és a partnerek kötelesek közreműködni a  környezetre gyakorolt káros kibocsátás minimalizálásában.

A munkavédelmi szabályok betartásán, a balesetek, valamint a biztonsági kockázatot jelentő feltételek és magatartás jelentésén keresztül minden munkavállaló felel az egészséges és biztonságos munkahely fenntartásáért.

 1. Összeférhetetlenség

 

A Társaság döntései objektív és tisztességes helyzetértékelésen alapulnak, amelynek során kerülik a befolyásolás lehetőségét. A Társaság nem engedélyezi a vezetői, képviselői, munkavállalói és partnerei részére, hogy saját előnyükre használják a Társaság vagyonát, információit, személyes adatait, pozíciójukat kihasználva személyes előnyökhöz jussanak, vagy a Társasággal versenyezzenek.

A munkavállalóktól és a partnerektől elvárt, hogy munkaköri feladataik ellátása során mindenkor és minden módon józan  ítélőképességük  szerint,  a  Társaság  legjobb  érdekét  szem  előtt  tartva  járjanak  el.

„Összeférhetetlenség” akkor áll fenn, ha egy munkavállaló személyes (illetve potenciálisan ismerőseihez vagy családjához fűződő) érdeke nem esik egybe a Társaság legjobb érdekével.

 1. Kérdések; az előírások megsértésének jelentése

 

A Társaság mindenkor nyitott bármilyen kérdés megválaszolására, és nem engedi, hogy bármely munkavállalónak hátránya származzon abból, ha jóhiszeműen jelenti mások szabályellenes viselkedését. Az Etikai Kódex be nem tartása fegyelmi intézkedést vonhat maga után, a munkaviszony megszüntetését is beleértve.

A munkavállalóknak és a partnereknek egyeztetniük kell az illetékes személyekkel, pl. a tulajdonossal, jogi képviselőivel vagy a vezetőség bármely tagjával, ha kérdésük van az Etikai Kódex alkalmazásáról, vagy ha kétség merül fel bennük arra vonatkozóan, mi a követendő magatartás egy bizonyos helyzetben. A munkavállalók és a partnerek kötelesek együttműködni a potenciális vagy feltételezett szabályellenes viselkedés belső kivizsgálásában. A munkavállalóknak és a partnereknek a szabályok be nem tartásának gyanúját is jelenteniük kell.

Budapest, 2018.09.12

Vágány Tamás

Ügyvezető Igazgató

Ez a honlap cookie-kat használ. Kérem, engedélyezze a cookie-k használatát, vagy olvassa el Adatvédelmi Szabályzatunkat.
Adatvédelmi Szabályzat