Adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés

A MAGORA Advisors Kft. (székhelye: Budakeszi út 71., 1021 Budapest, Magyarország, Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-09-186402 számon bejegyezve) („MAGORA”, „mi” vagy „minket”)

elkötelezett a személyes adatok védelme mellett. Ez az adatvédelmi tájékoztató azt mutatja be, miért és hogyan gyűjtjük és használjuk fel a személyes adatokat, továbbá tájékoztatást nyújt az érintett természetes személyek jogairól. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt valamely célra, vagy az adatok gyűjtésekor megjelölt egyéb célra használhatjuk fel.

Személyes adatnak számít bármely azonosított vagy azonosítható élő természetes személyre vonatkozó bármilyen információ.

A MAGORA mint adatkezelő számos célból kezeli a személyes adatokat, és az egyes célok esetében az adatok gyűjtési módja, az adatkezelés jogalapja, felhasználásuk, átadásuk vagy továbbításuk köre, valamint a megőrzési idejük eltérhet egymástól.

Alapelvünk, hogy a személyes adatok gyűjtése és felhasználása során átlátható legyen, hogy miért és hogyan kezeljük a személyes adatokat.

Biztonság

A rendelkezésünkre álló minden adat biztonságát rendkívül szigorú intézkedésekkel védjük.  Betartjuk a nemzetközileg elfogadott biztonsági szabványokat és a bizalmas ügyféladatokhoz kapcsolódó információbiztonsági előírásokat. Az adatvédelemre, a titoktartásra és a biztonságra vonatkozóan belső szabályozást, eljárásokat és képzéseket magában foglaló keretrendszert alakítunk ki és a rendelkezésünkre álló adatok biztonsága érdekében a hozott intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk.

Adatkezelési és feldolgozási tevékenységeink

További információért kérjük keresse fel a jelen tájékoztatónak az Ön számára releváns szakaszait.

 

Üzleti kapcsolatok, személyes adatainak gyűjtése

A MAGORA meglévő és potenciális ügyfelei és/vagy a velük kapcsolatban álló személyek üzleti kapcsolattartási adatait az alábbi szakaszban részletezett célokból gyűjti („A személyes adatok felhasználása”). Az üzleti kapcsolattartási adatokat ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerben gyűjtjük és tároljuk („MAGORA CRM”).

A kapcsolattartási  adatok gyűjtését és ezen személyes adatoknak a MAGORA CRM-ben történő rögzítését egy MAGORA felhasználó kezdeményezi (pl. MAGORA munkavállaló, aki egy ügyfél elérhetőségeit tartalmazó névjegykártyát kap), vagy azok automatikusan kerülnek feltöltésre az érintett által kitöltött hírlevél, rendezvény, illetve tréning regisztrációs űrlapból, és a rögzített adatok tartalmazzák a nevet, a munkáltató nevét, a személy beosztását, telefonszámát, e-mail címét és egyéb üzleti kapcsolattartásra szolgáló adatokat.   Emellett a MAGORA CRM a MAGORA felhasználók és a kontaktszemélyek vagy harmadik felek közötti interakciókat érintő adatokat a MAGORA e-mail-(feladó neve, címzett neve, dátum és időpont) és naptárrendszerekből (szervező neve, résztvevő neve, az esemény dátuma és időpontja) is gyűjthet.

A személyes adatok felhasználása

Az üzleti kapcsolatokra vonatkozó személyes adatok a MAGORA hálózat MAGORA felhasználói számára láthatók és felhasználhatók, ide értve a harmadik országokban található tagvállalatokat is, annak érdekében, hogy többet megtudjanak valamely ügyfélről vagy lehetőségről, mely iránt érdeklődnek. Ezen adatok a következő célokra használhatók fel:

 • üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink nyilvántartása, irányítása és fejlesztése,
 • tájékoztatás nyújtása cégünkről és szolgáltatásainkról,
 • kapcsolattartási információk rendelkezésre bocsátása a MAGORA felhasználók számára szolgáltatások teljesítése, ajánlatok, stb. céljából,
 • a hasonló szükségletekkel rendelkező ügyfelek/kontaktszemélyek azonosítása,
 • a kontaktszemélyek és a MAGORA közötti kapcsolat jellegének leírása,
 • analitikák készítése, ide értve a MAGORA vezetése számára készülő kimutatásokat, mint pl. a trendekkel kapcsolatos kimutatások, kapcsolati térképek, értékesítési információk és az üzleti célok teljesítése érdekében tett előrehaladás.

Emellett a MAGORA CRM egy algoritmus felhasználásával értékelheti a MAGORA felhasználó és a kontaktszemély közötti interakciók erősségét.  Ez a rangsorolás elsősorban az interakciók gyakoriságán, időtartamán, időpontján és a válaszadási időn alapszik.

Adatmegőrzés

A személyes adatok a MAGORA CRM-ben annyi ideig kerülnek tárolásra, amíg fennáll a MAGORA és az ügyfél közötti üzleti kapcsolat, vagy amíg az a fenti célok közül bármelyik érdekében szükséges (pl. amíg egy üzleti kapcsolattal kapcsolatban vagyunk vagy ezen kapcsolatra vonatkozó adatot nyilvántartásunkban tárolni szükséges).

 

Vállalati ügyfeleinkkel kapcsolatban álló magánszemélyek, személyes adatainak gyűjtése

Szolgáltatásaink nyújtása során vagy azzal kapcsolatban vállalati ügyfeleinkkel kapcsolatban álló magánszemélyek személyes adatait is gyűjthetjük. Alapelvünk, hogy kizárólag azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyek meghatározott célok érdekében szükségesek, és arra kérjük ügyfeleinket, illetve bármely személyt, hogy személyes adataikat csak akkor osszák meg, ha az ezen célok elérése érdekében feltétlenül szükséges. Amennyiben lehetséges, arra kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes adatokat anonimizálják vagy álnevesítsék mielőtt azokat számunkra átadják.

A szolgáltatás típusától függően elsősorban az alábbi személyes adatok gyűjtésére kerülhet sor: munkavállalók, a vállalatvezetés tagjai, ügyfelek, illetve beszállítók neve, vezetékneve, beosztása, e-mail címe, telefonszáma.

Amennyiben szakmai szolgáltatások nyújtása érdekében személyes adatokat kell kezelnünk és/vagy feldolgoznunk, arra kérjük ügyfeleinket, hogy az adatok felhasználásával kapcsolatos szükséges információt bocsássák az érintettek rendelkezésére, valamint erősítsék meg, hogy – amennyiben ezt a vonatkozó jogszabályok előírják – megfelelő felhatalmazást kaptak az érintettek részéről az adatok átadására. Ügyfeleink felhasználhatják a jelen adatvédelmi tájékoztató, szerződésünk vagy megbízólevelünk megfelelő szakaszait, vagy az érintettek figyelmébe ajánlhatják a jelen adatvédelmi tájékoztatót, amennyiben ezt helyénvalónak találják.

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

Szakmai szolgáltatások nyújtása

Szakmai szolgáltatások széles körét nyújtjuk ügyfeleink számára (szolgáltatásainkkal kapcsolatos további információért kattintson ide).  Bizonyos szolgáltatásaink esetében elengedhetetlen a szolgáltatás teljesítéséhez személyes adatok kezelése.

 

Üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink nyilvántartása, végzése és fejlesztése

Üzleti tevékenységünk érdekében személyes adatokat kezelünk, ide értve az alábbiakat:

– ügyfélkapcsolatok kezelése;

– üzleti tevékenységeink és szolgáltatásaink fejlesztése (mint pl. az ügyfelek igényeinek felmérése és a szolgáltatásnyújtásban bekövetkezett fejlődés azonosítása);

– IT rendszerek fenntartása és használata;

– rendezvények tartása, illetve rendezvények helyszínének biztosítása; és

-honlapunk, valamint rendszerek és applikációk működtetése és kezelése.

Biztonság, minőség és kockázatkezelési tevékenységek

Megfelelő biztonsági intézkedéseket léptettünk életbe saját és ügyfeleink információinak védelme érdekében (ide értve a személyes adatokat), melyek magukba foglalják a biztonsági fenyegetések azonosítását, kivizsgálását és elhárítását.  Az általunk végzett biztonsági ellenőrzések részét képezheti személyes adatok kezelése; például a veszélyes e-mailek azonosítása érdekében végzett automatizált átvizsgálások során.  Az ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásokat minőségbiztosítási célból ellenőrizzük, mely az adott ügyfél aktában tárolt személyes adatok kezelését is magában foglalhatja.  Megfelelő szabályzatokkal és eljárásokkal rendelkezünk szolgáltatásaink minőségének figyelemmel követésére és az ügyfélmegbízásokkal összefüggő kockázatok kezelésére.  Személyes adatokat gyűjtünk és tárolunk az ügyfél-elfogadási és szerződéskötési eljárások részeként.  Ezen eljárások részeként nyilvánosan elérhető források felhasználásával ellenőrzéseket végzünk (mint például internetes keresések és szankciólisták) annak érdekében, hogy azonosítani tudjuk a magas kockázatú személyeket és szervezeteket, valamint ellenőrizzük, hogy nincsenek-e olyan körülmények, amelyek meggátolnának bennünket abban, hogy egy bizonyos ügyfél részére dolgozzunk.

Ügyfeleink tájékoztatása cégünkről és az általunk nyújtott szolgáltatásokról

Betartva a vonatkozó jogszabályi előírásokat, az ügyfelek üzleti kapcsolattartási adatait felhasználva tájékoztatást nyújtunk, akár az elektronikus kommunikáció eszközeivel is, arról, amiről úgy gondoljuk, hogy az ügyfél számára érdekes lehet cégünkkel és a szolgáltatásainkkal kapcsolatban.  Például: friss ágazati hírek és információk, egyéb szolgáltatások, melyek esetleg relevánsak lehetnek, és rendezvényekre történő meghívások. Hírleveleinket itt találja.

Viták és peres eljárások

Valamely jogszabály, rendelkezés vagy olyan szakmai szervezet követelményének történő megfelelés, amelynek tagja vagyunk

Mint bármely szakmai szolgáltatást nyújtó cég, ránk is vonatkoznak jogszabályi, szabályozói és szakmai előírások.   Bizonyos nyilvántartásokat kell vezetnünk annak igazolására, hogy szolgáltatásainkat ezen kötelezettségeknek megfelelve nyújtjuk, és ezek a nyilvántartások tartalmazhatnak személyes adatokat.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az szükségesnek tekinthető abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt (ide értve a vonatkozó jogszabályi előírásokat, illetve rendelkezéseket).

Egyéb konkrét jogszabályi, szabályozói vagy szerződéses előírás hiányában a szolgáltatások nyújtása során keletkezett nyilvántartások és más okiratok megőrzésének ideje alapesetben nem haladja meg a szolgáltatásnyújtás befejezésétől számított 8 évet.

 

Magánszemély ügyfelek, személyes adatainak gyűjtése

Magánszemély ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatások során vagy azzal összefüggésben ezen ügyfelek személyes adatait gyűjtjük. Alapelvünk, hogy kizárólag azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyek meghatározott célok érdekében szükségesek, és arra kérjük ügyfeleinket, hogy csak akkor osszák meg személyes adataikat, ha ez az említett célok érdekében feltétlenül szükséges.

Ahol a szolgáltatás nyújtása szükségessé teszi személyes adatok kezelését, illetve feldolgozását, ott arra kérjük ügyfeleinket, hogy a többi érintett, mint pl. a családtagok számára, is biztosítsák a szükséges tájékoztatást az adatok felhasználásával kapcsolatban.

Tekintettel a magánszemély ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásaink széles körére (szolgáltatásainkkal kapcsolatos további információért kattintson ide) a személyes adatok számos kategóriáját kezeljük, ide értve a szolgáltatásoktól függően az alábbiakat:

 • kapcsolattartási adatok;
 • üzleti tevékenységek;
 • családi információk;
 • jövedelemmel, adózással és egyéb pénzügyi kérdéssel kapcsolatos adatok; és
 • befektetések, valamint egyéb pénzügyi érdekeltségek.

Bizonyos szolgáltatások vagy tevékenységek esetén, és jogszabályi rendelkezések alapján, vagy a magánszemély hozzájárulásával különleges személyes adatokat is gyűjthetjük.

Általában személyes adatokat ügyfeleinktől vagy az adott ügyfél utasításai alapján eljáró harmadik személytől gyűjtünk.

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

Szakmai szolgáltatások nyújtása

Szakmai szolgáltatások széles körét nyújtjuk ügyfeleink számára.  Bizonyos szolgáltatásaink esetében elengedhetetlen, hogy a szolgáltatás teljesítése érdekében személyes adatokat kezeljünk.

Üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink nyilvántartása, irányítása és fejlesztése
Üzleti tevékenységünk érdekében személyes adatokat kezelünk, ide értve az alábbiakat:

– ügyfélkapcsolatok kezelése;

– üzleti tevékenységeink és szolgáltatásaink fejlesztése (mint pl. az ügyfelek igényeinek felmérése és a szolgáltatásnyújtásban bekövetkezett fejlődés azonosítása);

– IT rendszerek fenntartása és használata;

– rendezvények tartása, illetve rendezvények helyszínének biztosítása; és

– honlapunk, valamint rendszerek és applikációk működtetése és kezelése.

Biztonság, minőség és kockázatkezelési tevékenységek

Megfelelő biztonsági intézkedéseket léptettünk életbe saját és ügyfeleink információinak védelme érdekében (ide értve a személyes adatokat), melyek magukba foglalják a biztonsági fenyegetések azonosítását, kivizsgálását és elhárítását.  Az általunk végzett biztonsági ellenőrzések részét képezheti a személyes adatok kezelése, például a veszélyes e-mailek azonosítása érdekében végzett automatizált átvizsgálások során.  Az ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásokat minőségbiztosítási célból ellenőrizzük, mely az adott ügyfél aktában tárolt személyes adatok kezelését is magában foglalhatja.  Megfelelő szabályzatokkal és eljárásokkal rendelkezünk szolgáltatásaink minőségének figyelemmel követésére és az ügyfélmegbízásokkal összefüggő kockázatok kezelésére.  Személyes adatokat gyűjtünk és tárolunk az ügyfél-elfogadási és szerződéskötési eljárások részeként.  Ezen eljárások részeként nyilvánosan elérhető források felhasználásával ellenőrzéseket végzünk (mint például internetes keresések és szankciólisták) annak érdekében, hogy azonosítani tudjuk a magas kockázatú személyeket és szervezeteket, valamint ellenőrizzük, hogy nincsenek-e olyan körülmények, amelyek meggátolnak bennünket abban, hogy egy bizonyos ügyfél részére dolgozzunk (pl. szankciók, büntetőjogi ítéletek (pl. vállalatvezetőkkel szemben), magatartással vagy jóhírnévvel kapcsolatos problémák).

Ügyfeleink tájékoztatása cégünkről és az általunk nyújtott szolgáltatásokról

Betartva a vonatkozó jogszabályi előírásokat, az ügyfelek kapcsolattartási adatait felhasználva tájékoztatást nyújtunk arról, amiről úgy gondoljuk, hogy az ügyfél számára érdekes lehet cégünkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban.  Például: friss ágazati hírek és információk, egyéb szolgáltatások, melyek esetleg relevánsak lehetnek, és rendezvényekre történő meghívások. Hírleveleinket itt találja.

Viták és peres eljárások

Valamely jogszabály, rendelkezés vagy olyan szakmai szervezet követelményének történő megfelelés, amelynek tagja vagyunk

Mint bármely szakmai szolgáltatást nyújtó cég, ránk is vonatkoznak jogszabályi, szabályozói és szakmai előírások.  Bizonyos nyilvántartásokat kell vezetnünk annak igazolására, hogy szolgáltatásainkat ezen kötelezettségeknek megfelelve nyújtjuk, és ezek a nyilvántartások tartalmazhatnak személyes adatokat.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az szükségesnek tekinthető abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt (ide értve a vonatkozó jogszabályi előírásokat, illetve rendelkezéseket).

Egyéb konkrét jogszabályi, szabályozói vagy szerződéses előírás hiányában a szolgáltatások nyújtása során keletkezett nyilvántartások és más okiratok megőrzésének ideje alapesetben nem haladja meg a szolgáltatásnyújtás befejezésétől számított 8 évet.

 

Olyan magánszemélyek adatainak gyűjtése, akiknek személyes adatai a szolgáltatásnyújtással összefüggésben kerülnek birtokunkba

Szolgáltatásaink nyújtása során vagy azzal összefüggésben olyan személyek személyes adatait is gyűjthetjük, akik bár vállalati ügyfeleinkkel közvetlenül nem állnak kapcsolatban, de az általunk nyújtott szolgáltatások során vagy szolgáltatás nyújtásunk érdekében az adataik hozzáférhetővé válnak számunkra. Alapelvünk, hogy kizárólag azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyek meghatározott célok érdekében szükségesek, és arra kérjük ügyfeleinket, hogy személyes adataikat csak akkor osszák meg, ha az ezen célok elérése érdekében feltétlenül szükséges. Amennyiben lehetséges, arra kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes adatokat anonimizálják vagy álnevesítsék mielőtt azokat számunkra átadják.

Ahol a szolgáltatásnyújtás szükségessé teszi a személyes adatok kezelését, ott arra kérjük ügyfeleinket, hogy az érintettek számára is biztosítsák a szükséges tájékoztatást az adatok felhasználásával kapcsolatban.

Ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásaink széles körét figyelembe véve (szolgáltatásainkkal kapcsolatos további információkért kattintson ide) a személyes adatok számos kategóriáját kezeljük, ide értve az alábbiakat:

 • –        kapcsolattartási adatok;
 • –        üzleti tevékenységek;
 • –        a vállalatvezetéssel és munkavállalókkal kapcsolatos információk;
 • –        bérszámfejtési és egyéb pénzügyi adatok; és
 • –        befektetések, valamint egyéb pénzügyi érdekeltségek.

Általában ügyfeleinktől vagy ügyfeleink utasításai alapján eljáró harmadik személyektől gyűjtünk személyes adatokat.  Bizonyos szolgáltatásaink esetében, pl. amikor egy ügyfél megbízásából átvilágítunk egy felvásárlás tárgyát képező vállalatot, a célvállalat vezetésétől és munkavállalóitól vagy a célvállalat utasításai alapján eljáró harmadik személytől is kaphatunk személyes adatokat.

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

Szakmai szolgáltatások nyújtása

Szakmai szolgáltatások széles körét nyújtjuk ügyfeleink számára (szolgáltatásainkkal kapcsolatos további információkért kattintson ide).  Bizonyos szolgáltatásaink esetében elengedhetetlen a szolgáltatás teljesítéséhez személyes adatok kezelése.  Például: a könyvvizsgálat részeként ellenőrizzük a bérszámfejtési adatokat, és gyakran kell személyes adatokat felhasználnunk külföldi kiküldetésekkel és nyugdíjjal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása során is.

Üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink nyilvántartása, végzése és fejlesztése
Személyes adatokat kezelünk üzleti tevékenységünk érdekében, ide értve az alábbiakat:

– ügyfélkapcsolatok kezelése;

– üzleti tevékenységeink és szolgáltatásaink fejlesztése (mint pl. az ügyfelek igényeinek felmérése és a szolgáltatásnyújtásban bekövetkezett fejlődés azonosítása);

– IT rendszerek fenntartása és használata;

– rendezvények tartása, illetve rendezvények helyszínének biztosítása; és

– honlapunk, valamint rendszerek és applikációk működtetése és kezelése.

Biztonság, minőség és kockázatkezelési tevékenységek

Megfelelő biztonsági intézkedéseket léptettünk életbe saját és ügyfeleink információinak védelme érdekében (ide értve a személyes adatokat), melyek magukba foglalják a biztonsági fenyegetések azonosítását, kivizsgálását és elhárítását.  Az általunk végzett biztonsági ellenőrzések részét képezheti személyes adatok kezelése; például a veszélyes e-mailek azonosítása érdekében végzett automatizált átvizsgálások során.  Az ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásokat minőségbiztosítási célból ellenőrizzük, mely az adott ügyfél aktában tárolt személyes adatok kezelését is magában foglalhatja.  Megfelelő szabályzatokkal és eljárásokkal rendelkezünk szolgáltatásaink minőségének figyelemmel követésére és az ügyfélmegbízásokkal összefüggő kockázatok kezelésére.

Viták és peres eljárások

Valamely jogszabály, rendelkezés vagy olyan szakmai szervezet követelményének történő megfelelés, amelynek tagja vagyunk

 Mint bármely szakmai szolgáltatást nyújtó cég, ránk is vonatkoznak jogszabályi, szabályozói és szakmai előírások.  Bizonyos nyilvántartásokat kell vezetnünk annak igazolására, hogy szolgáltatásainkat ezen kötelezettségeknek megfelelve nyújtjuk, és ezek a nyilvántartások tartalmazhatnak személyes adatokat.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az szükségesnek tekinthető abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt (ide értve a vonatkozó jogszabályi előírásokat, illetve rendelkezéseket).

Egyéb konkrét jogszabályi, szabályozói vagy szerződéses előírás hiányában a szolgáltatások nyújtása során keletkezett nyilvántartások és más okiratok megőrzésének ideje alapesetben nem haladja meg a szolgáltatásnyújtás befejezésétől számított 8 évet.

 

Egyéb, velünk kapcsolatba lépő személyek

Amikor egy magánszemély kérdéssel, panasszal, észrevétellel vagy visszajelzéssel fordul hozzánk, személyes adatokat gyűjtünk (mint pl. név, kapcsolattartási adatok és a közlés tartalma).  Ezekben az esetekben a magánszemély dönt arról, hogy milyen személyes adatokat oszt meg velünk, és az adatokat kizárólag arra használjuk fel, hogy válaszoljunk a megkeresésre és a megfelelő módon kezeljük az ügyet.

 

Álláshirdetésre jelentkezők

A MAGORA-nél meghirdetett állásra a MAGORA karrierlehetőségek honlapon online jelentkezőknek a jelentkezéskor tájékoztatást bocsátunk a rendelkezésükre azzal kapcsolatban, hogy miért és hogyan történik a személyes adatok gyűjtése és kezelése.

A munkaerő toborzással kapcsolatos további részletekért kérjük, keresse fel a karrier oldalunkat.

 

Beszállítók (ide értve az alvállalkozókat és a beszállítóinkkal, illetve alvállalkozóinkkal kapcsolatban lévő magánszemélyeket) személyes adatainak gyűjtése

Beszállítóinkkal kapcsolatosan (ide értve az alvállalkozókat és a beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal kapcsolatban lévő magánszemélyeket) abból a célból gyűjtünk és kezelünk adatokat, hogy beszállítóinkkal való ügyfélkapcsolatunkat kezeljük, szerződést kössünk, szolgáltatásokat vegyünk igénybe és ahol ez releváns, szakmai szolgáltatásokat nyújtsunk ügyfeleink számára.

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

Szolgáltatások igénybevétele

A beszállítóinkkal és munkatársaikkal kapcsolatos személyes adatokat szükség szerint a szolgáltatások igénybevétele céljából kezeljük. Abban az esetben például, ha egy beszállító létesítménygazdálkodási vagy más kiszervezett szolgáltatást nyújt számunkra, azoknak a magánszemélyeknek kezeljük a személyes adatait, akik kijelölt kapcsolattartó személyek és a szolgáltatások nyújtásában részt vesznek.

Szakmai szolgáltatások nyújtása ügyfeleink számára

Abban az esetben, amikor egy beszállító segítséget nyújt nekünk abban, hogy szakmai szolgáltatásokat nyújtsunk ügyfeleink számára, a szolgáltatásnyújtásban résztvevő személyek személyes adatait annak érdekében kezeljük, hogy a beszállítóval és az érintettekkel kapcsolatot tartsunk, ennek adminisztrációját elvégezzük, és az ügyfél részére szolgáltatásokat nyújtsunk.

Üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink nyilvántartása, végzése és fejlesztése

Üzleti tevékenységünk működése érdekében személyes adatokat kezelünk, ide értve az alábbiakat:

– beszállítókkal való kapcsolataink kezelése;

– üzleti tevékenységeink és szolgáltatásaink fejlesztése (mint pl. az ügyfelek igényeinek felmérése és a szolgáltatásnyújtásban bekövetkezett fejlődés azonosítása);

– IT rendszerek fenntartása és használata;

– rendezvények tartása, illetve rendezvények helyszínének biztosítása;

– honlapunk, valamint rendszerek és applikációk működtetése és kezelése.

Biztonság, minőség és kockázatkezelési tevékenységek

Megfelelő biztonsági intézkedéseket léptettünk életbe saját és ügyfeleink információinak védelme érdekében (ide értve a személyes adatokat), melyek magukba foglalják a biztonsági fenyegetések azonosítását, kivizsgálását és elhárítását.  Az általunk végzett biztonsági ellenőrzések részét képezheti a személyes adatok kezelése; például a veszélyes e-mailek azonosítása érdekében végzett automatizált átvizsgálások során. Megfelelő szabályzatokkal és eljárásokkal rendelkezünk szolgáltatásaink minőségének figyelemmel követésére és a beszállítóinkkal összefüggő kockázatok kezelésére.  A beszállítókkal történő szerződéskötési eljárások során személyes adatokat gyűjtünk és tárolunk.  A nyújtott szolgáltatásokat minőségbiztosítási célból figyelemmel követjük, mely magában foglalhatja személyes adatok kezelését is.

Tájékoztatás nyújtása cégünkről és szolgáltatásainkról

Betartva a vonatkozó jogszabályi előírásokat, az üzleti kapcsolattartási adatokat  felhasználva tájékoztatást nyújtunk arról, amiről úgy gondoljuk, hogy érdekes lehet cégünkkel és a szolgáltatásainkkal kapcsolatban.  Például: friss ágazati hírek és információk, egyéb esetleg releváns szolgáltatások és rendezvényekre történő meghívások.

Valamely jogszabály, rendelkezés vagy olyan szakmai szervezet követelményének történő megfelelés, amelynek tagja vagyunk

Mint bármely szakmai szolgáltatást nyújtó cég, ránk is vonatkoznak jogszabályi, szabályozói és szakmai előírások.  Bizonyos nyilvántartásokat vezetnünk kell annak igazolására, hogy szolgáltatásainkat ezen kötelezettségeknek megfelelve nyújtjuk, és ezek a nyilvántartások tartalmazhatnak személyes adatokat.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az szükségesnek tekinthető abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt (ide értve a vonatkozó jogszabályi előírásokat, illetve rendelkezéseket).

Egyéb konkrét jogszabályi, szabályozói vagy szerződéses előírás hiányában a szolgáltatások nyújtása során keletkezett nyilvántartások és más okiratok megőrzésének ideje alapesetben nem haladja meg a szolgáltatásnyújtás befejezésétől számított 8 évet.

 

Irodánkba látogatók

Irodaépületünkben biztonsági intézkedések vannak életben, mint pl. az épület üzemeltetője által működtetett zártláncú kamerarendszer (CCTV) és az épületbe történő ellenőrzött belépés. A látogatók személyes adataihoz nincs hozzáférésünk, ilyen adatokat nem kezelünk, illetve dolgozunk fel.

 

A MAGORA rendezvényekre látogatók személyes adatainak gyűjtése

Rendezvényeink látogatóinak korlátozott mértékben gyűjtjük, illetve kezeljük személyes adatait.

A személyes adatok felhasználása

A személyes adatok a következő célokból kerülhetnek felhasználásra:

 • a rendezvény megszervezése (regisztráció, anyagok előkészítése, stb.);
 • üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink fejlesztése;
 • a hasonló szükségletekkel rendelkező ügyfelek azonosítása, elemzések készítése, pl. piaci trendekkel, kapcsolati hálókkal, illetve értékesítési lehetőségekkel összefüggésben;
 • tájékoztatás nyújtása cégünkről és szolgáltatásainkról.

Betartva a vonatkozó jogszabályi előírásokat, az üzleti kapcsolattartási adatokat felhasználva tájékoztatást nyújtunk arról, amiről úgy gondoljuk, hogy érdekes lehet cégünkkel és a szolgáltatásainkkal kapcsolatban.  Például: friss ágazati hírek és információk, egyéb esetleg releváns szolgáltatások és rendezvényekre történő meghívások.

Adatmegőrzés

Az általunk kezelt személyes adatoka MAGORA CRM-ben annyi ideig kerülnek tárolásra, amíg az a fenti célok közül bármelyik érdekében szükséges (pl. amíg egy üzleti partnerünkkel kapcsolatban állunk vagy erre a kapcsolatra vonatkozó adatokat megőrizni szükséges), vagy amíg valamely hozzájárulás visszavonásra kerül.

 

A honlapunkat látogatók személyes adatainak gyűjtése

A honlapunkat felkereső látogatóknak a honlap nyilvános részein nem szükséges semmilyen személyes adatot vagy információt megadniuk vagy regisztrálniuk ahhoz, hogy a honlapok különböző részeihez hozzáférhessenek. Bizonyos esetekben kérhetjük látogatóinktól, hogy regisztráljanak annak érdekében, hogy kiemelt oldalainkon valamely tranzakcióhoz, bizalmas vagy védett információhoz történő azonosított és biztonságos hozzáférés céljából felhasználónevet és jelszót kapjanak. A látogató továbbá választása szerint információkat adhat meg, úgymint név, beosztás, hivatali cím, hivatali e-mail cím és telefonszám, annak érdekében például, hogy további információ kérés céljából felvegye velünk a kapcsolatot, kiadványokat rendeljen meg, önéletrajzot vagy a munkatapasztalataival kapcsolatos információt küldjön, rendezvényekre, konferenciákra regisztráljon, vagy részt vegyen a ”Regisztráljon a levelezési listánkra” kezdeményezésben.

Demográfiai jellegű információt, ide értve a nemre és foglalkozásra vonatkozó információkat aktívan nem kérünk, de azok opcionálisan megadhatók, amikor egy látogató online álláshirdetésre jelentkezik. Adatvédelmi elveink szerint a látogató kérésének teljesítéséhez minimálisan szükséges információkat gyűjtjük. Amikor nem kötelezően megadandó adatokat kérünk, azt minden esetben jelezzük a látogató részére..

Honlapunkon korlátozott mértékben „sütik” („cookies”) használatával automatikusan is gyűjthetünk személyes adatokat.  További információért kérjük, olvassa el a sütikről („Cookies”) szóló lenti szakaszt.

A honlapon keresztül a látogatók e-mailt is küldhetnek számunkra. A látogatók üzenetei tartalmazzák a felhasználó képernyőnevét és e-mail címét, valamint azokat a további információkat, melyet a felhasználó meg akar velünk osztani.

A honlapon keresztül nem gyűjtünk különleges személyes adatokat, és arra kérjük Önöket, hogy honlapunk használata során ne adjanak meg különleges adatokat (mint pl. faji vagy etnikai hovatartozás, politikai vélemény, vallási vagy filozófiai meggyőződés, szakszervezeti tagság, fizikai vagy mentális egészségi állapot, genetikai adatok, biometrikus adatok, szexuális élettel vagy szexuális orientációval összefüggő adatok és bűnügyi nyilvántartásból származó adatok). Amennyiben Ön valamilyen oknál fogva különleges személyes adatokat oszt meg velünk, az adatok megosztásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezen adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott vagy az adatok megadásakor ismertetett módon gyűjtsük és felhasználjuk.

Sütik („Cookies”)

„Sütik”-nek (angolul: „cookies”) nevezett rövid szövegfájlokat használunk, amelyek az Ön merevlemezén találhatóak, és segítenek személyre szabni és gazdagítani webes böngészését oly módon, hogy az Ön számára valószínűleg releváns és érdeklődésére számot tartó tartalmakat jelenítenek meg.   A „süti” felhasználható például arra, hogy a regisztrációs információk egy adott weboldalon tárolásra kerüljenek, és ezáltal a felhasználónak ne kelljen ismételten megadni a regisztrációs adatokat a weboldal későbbi meglátogatásakor. A „sütik” használata ma már általános eljárás a legtöbb weboldalon. Mindazonáltal, ha Ön úgy érzi, hogy ez zavaró, a legtöbb böngésző program lehetőséget ad a „sütik” használatának letiltására. A honlapunkon történő regisztrációhoz el kell fogadnia a „sütiket”. Amennyiben letiltja a „süteiket”, előfordulhat, hogy a honlap más funkcióit is csak korlátozottan tudja használni. A honlapunkról való kilépés után Ön törölni tudja a „sütiket” a gépéről, amennyiben ezt szeretné. A weboldalakkal kapcsolatos statisztikai adatokat harmadik felek gyűjtik, ezért az IP címeket kizárólag statisztikai jelentések készítése céljából harmadik felek is megkapják.

A „Cookies” oldalunkon további részleteket olvashat a „sütik” használatáról.

Log files (naplófájlok) – Annak érdekében, hogy a honlapunkat megfelelően tudjuk üzemeltetni, előfordulhat, hogy bizonyos információkat a rendszereinken anonim módon naplózunk, és a látogatókat bizonyos kritériumok alapján, mint pl. a domain név és böngésző típusok, kategorizáljuk. Az ilyen statisztikai adatok összesített formában kerülnek megküldésre a webmestereink részére. A fenti eszközök segítségével tudjuk biztosítani azt, hogy a honlapunk a lehető legjobb webes élményt nyújtsa a látogatóknak, és hogy hatékony információforrás legyen.

A személyes adatok felhasználása

A látogató által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre azt a látogató az adatgyűjtéskor megadta (vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből nyilvánvaló volt). A személyes adatok gyűjtése jellemzően az alábbi célokból történik:

 • a honlap bizonyos részeire történő regisztráció;
 • kiadványok megrendelése vagy friss információkra történő feliratkozás;
 • további információ kérése;
 • rendezvényekre és konferenciákra történő regisztráció;
 • a “Regisztráljon a levelezési listánkra!” kezdeményezésben való részvétel;
 • szakmai önéletrajz benyújtása;
 • honlapunk használatára vonatkozó feltételek betartásának figyelemmel követése és biztosítása;
 • honlapunk működtetése és kezelése, ide értve a személyazonosság ellenőrzését és hitelesítését, és a korlátozott hozzáférésű területekhez, kiemelt tartalmakhoz vagy az egyéb, regisztrált felhasználók számára korlátozott szolgáltatásokhoz történő jogosulatlan hozzáférés megakadályozását; és
 • adatok összesítése honlap analitika készítéséhez és fejlesztések céljából.

Betartva a vonatkozó jogszabályi előírásokat, adatait felhasználhatjuk arra a célra is, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel és tájékoztassuk a MAGORA üzleti tevékenységéről, szolgáltatásairól és rendezvényeiről, és egyéb, az Ön érdeklődésére számot tartó információkról.  Amennyiben a későbbiekben szeretne leiratkozni a levelezőlistánkról vagy megszüntetni bármely regisztrációját, erre vonatkozó utasításinkat megtalálja a megfelelő honlapon, általunk küldött levelekben vagy felveheti velünk a kapcsolatot a tvagany@magoraadvisors.com email címen .

Honlapjaink nem gyűjtenek vagy összesítenek személyes adatokat abból a célból, hogy azokat harmadik személyek részére fogyasztói marketing vagy harmadik személyek nevében történő üzenet küldés céljából továbbítsuk vagy értékesítsük.  Abban az esetben, ha valamely információ olyan személlyel kerülhet megosztásra, amely nem MAGORA hálózat tagja, a látogatótól előzetes hozzájárulást kérünk.

Honlapunkon találhatóak olyan felületek, melyek olyan más honlapokhoz vezethetnek, amelyek nem a mi vagy a magoraadvisors.com weboldal adatvédelmi elvei és gyakorlata alapján működnek. Amennyiben Ön más honlapokra kattint, a MAGORA adatvédelmi elvei és gyakorlata a továbbiakban nem kerülnek alkalmazásra. Látogatóinkat arra biztatjuk, hogy mielőtt bármilyen, a személyük azonosítására alkalmas információt megadnak, tekintsék át minden egyes honlap adatvédelmi szabályzatát.

A honlappal kapcsolatos látogatói adatok gyűjtése céljából a Google Analytics és az Adobe Analytics rendszereket használjuk. Ezek az adatok nem vonatkoznak egyes személyekre és egyedileg nem azonosíthatóak. Annak érdekében, hogy a felhasználó az összegyűjtött adatokról rendelkezni tudjon, mind a két rendszer lehetővé teszi az adatgyűjtésről történő leiratkozást:

Újraértékesítés (Remarketing)

A MAGORA külső értékesítő cégtől remarketing nyomkövető sütiket (tracking cookies) vesz igénybe, többek között a Google Adwords tracking cookie-t is. Ez azt jelenti, hogy internetes felületeken, különösen a Google Content Network-on (GCN), továbbra is mutatunk Önnek reklámokat. Tiszteletben tartjuk adatai védelmét és a Google vagy bármely más cég remarketing rendszerének használata útján nem gyűjtünk semmilyen azonosítható információt.

Az értékesítő cégek, ide értve a Google-t is, amelynek szolgáltatásait használjuk, „sütiket” helyeznek el a web böngészőkön, hogy a honlapunkon tett korábbi látogatások alapján reklámokat szolgáltassanak. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy egyedi ajánlatokat tegyünk és továbbra is azok számára ajánljuk szolgáltatásainkat, akik érdeklődést mutatnak irántuk.

Annak érdekében, hogy a felhasználó az összegyűjtött adatokról rendelkezni tudjon, mind a két rendszer lehetővé teszi az adatgyűjtésről történő leiratkozást: a Google „sütik” használatát a Google Ads Beállítások (Settings) pontjában tilthatja le. Alternatív lehetőségként valamely értékesítő cég „süti” használata letiltható a Network Advertising Initiative opt-out (leiratkozás) oldalának felkeresésével is.

DoubleClick’s remarketing pixelek használata – A MAGORA igénybe vehet DoubleClick remarketing pixeleket. A DoubleClick „süti” használatának engedélyezését letilthatja, ha felkeresi a DoubleClick opt-out (leiratkozás) oldalát vagy a Network Advertising Initiative opt-out (leiratkozás) oldalát.

Adatmegőrzés

A honlapjainkon gyűjtött személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt (pl. amíg kapcsolatban állunk az adott magánszeméllyel), vagy amíg azt a jogszabály előírja.

A látogatók kapcsolattartási adatait (így a honlap egyes területeihez történő hozzáféréshez szükséges regisztráció során keletkezett információt) addig őrizzük meg, amíg az információra a kapcsolatfelvételi kérés teljesítéséhez szükség van, vagy addig, amíg a felhasználó az információ törlését nem kéri. A levelezési listákra vonatkozó információkat és e-maileket kizárólag addig őrizzük meg, amíg az a látogató kérésének teljesítése szempontjából ésszerűen szükséges.

Amennyiben leiratkozna a levelezőlistánkról vagy megszüntetné valamely regisztrációját, erre vonatkozó utasításink megtalálhatók a megfelelő honlapon, vagy az Ön részére küldött leveleinkben, vagy felveheti velünk a kapcsolatot a tvagany@magoraadvisors.com email címen.

 

Hírlevélre feliratkozók

A hírlevelünkre feliratkozó magánszemélyeket arra kérjük, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően adják hozzájárulásukat ahhoz, hogy a MAGORA hálózat tagvállalatai elektronikus úton közvetlenül megkeressék és üzenetet küldjenek részükre. Önnek bármikor jogában áll hozzájárulását visszavonni. Az Önnek címzett minden egyes e-mail tartalmaz egy linket, amelyen egy kattintással leiratkozhat, így bármikor lekerülhet a listáról.

A személyes adatok felhasználása

Az Ön személyes adatai a következő célokból kerülhetnek felhasználásra:

 • az Ön által kért hírlevél elküldése;
 • tájékoztatás nyújtása cégünkről és szolgáltatásainkról;
 • üzletfejlesztés, ügyfélkapcsolatok kezelése;
 • a hasonló szükségletekkel rendelkező ügyfelek azonosítása, elemzések készítése, pl. piaci trendekkel, kapcsolati hálókkal, illetve értékesítési lehetőségekkel összefüggésben.

Adatmegőrzés

Az Ön személyes adatait a MAGORA CRM-ben (Customer Relationship Management) addig tároljuk, amíg a hozzájárulását vissza nem vonja, vagy amíg arra a fenti célok szempontjából szükség van.

 

 

Az adatkezelés jogalapja

Amennyiben a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett szerződő fél, mint például a MAGORA által igénybe vett szolgáltatások vagy ügyfeleink számára történő szolgáltatásnyújtás esetén megvalósuló adatkezelési tevékenységek, az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében történik.

Amennyiben társaságunkra olyan jogi kötelezettség vonatkozik, mely személyes adatok kezelésével jár együtt, pl. adókötelezettségek teljesítése, az adatkezelés ezen a jogszabályi kötelezettségen alapul.

Személyes adatait jogos érdekeink alapján is kezelhetjük. Így például kezelhetjük adatait annak érdekében, hogy amikor a honlapunkon tranzakciót bonyolít le megvédjük a csalástól és biztosítsuk, hogy a honlapunk és rendszereink biztonságosak.

Az üzleti kapcsolataink személyes adatainak gyűjtése jogos gazdasági érdekeinken alapszik.
Amikor személyes adatait jogos érdekünk alapján kezeljük, figyelembe vesszük és mérlegeljük ennek Önre gyakorolt (mind pozitív, mind negatív hatások) hatását, és az Ön adatvédelmi jogszabályok által biztosított jogait. Jogos gazdasági érdekeink nem élveznek automatikusan elsőbbséget az Ön érdekeivel szemben, személyes adatait nem használjuk fel olyan tevékenységekhez, ahol érdekeinkhez képest elsőbbséget élveznek az Önre gyakorolt hatások (kivéve, ha Ön hozzájárulását adta vagy ha azt jogszabály előírja, vagy megengedi).

A személyes adatok kezelése általában nem hozzájárulás alapján történik (mivel általában tudunk valamely más jogalapra támaszkodni), amikor azonban az Ön hozzájárulása szükséges az adatok kezeléséhez, kérni fogjuk az Ön kifejezett hozzájárulását, mint például az Alumni regisztráció, hírlevélre történő feliratkozás és rendezvényekre történő regisztráció esetén.

Mikor és hogyan osztjuk meg a személyes adatokat, valamint az adatkezelés helye

Személyes adatokat kizárólag akkor osztunk meg másokkal, ha ez jogszerű. Amikor másokkal adatokat osztunk meg, szerződéses rendelkezésekkel és biztonsági mechanizmusok bevezetésével gondoskodunk az adatok védelméről, és arról, hogy adatvédelmi, titoktartási és biztonsági előírásainknak eleget tegyünk.

Tagjai vagyunk vállalatok globális hálózatának, és más szakmai szolgáltatókhoz hasonlóan mi is igénybe vesszük üzleti tevékenységünk folytatásához más országokban található harmadik felek segítségét. Ennek eredményeképpen személyes adatok továbbításra kerülhetnek a mi és ügyfeleink tartózkodási országától eltérő országokba is.

Az európai uniós jogszabályok hatálya alá tartozó személyes adatok tekintetében kérjük vegye figyelembe, hogy a határon átnyúló adatmozgások érinthetnek az Európai Unión („EU”) kívüli országokat is, olyan országokba is kerülhetnek adatok, amelyeknek nincs a személyes adatok védelméről rendelkező jogszabálya. Lépéseket tettünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az összes személyes adat megfelelő védelmét, és hogy a személyes adatok Európai Unión kívülre történő továbbítása jogszerűen történjen. Amikor személyes adatokat továbbítunk olyan Európai Unión kívüli országba, melyet az Európai Bizottság nem tekint a személyes adatok megfelelő szintű védelmét biztosító országnak, a továbbítás olyan megállapodás alapján történik, amely tartalmazza a személyes adatok továbbítására vonatkozó európai uniós követelményeket az EU-n kívüli adattovábbítás esetére, mint pl. az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződéses rendelkezéseket. A birtokunkban lévő személyes adatokat a következőknek továbbíthatjuk:

 • Más MAGORA tagvállalatok: Megoszthatunk személyes adatot más MAGORA tagvállalattal amikor adminisztratív célból és ügyfeleink számára szakmai szolgáltatások nyújtása érdekében szükséges (pl. amikor a szolgáltatásnyújtás magában foglalja más területeken található MAGORA tagvállalatok tanácsának bevonását). Üzleti kapcsolataink más MAGORA tagvállalatok MAGORA felhasználói számára is láthatóak és általuk felhasználhatóak abból a célból, hogy többet megtudjanak valamely ügyfélről vagy  lehetőségről, mely iránt érdeklődnek (kérjük, az ilyen típusú adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatásért olvassa el a jelen adatvédelmi tájékozató „Üzleti kapcsolatok” részét).
 • Harmadik fél szervezetek, amelyek applikációkat, funkciókat, adatfeldolgozást, vagy IT szolgáltatásokat nyújtanak számunkra.
 • Szolgáltatás nyújtásunk során, valamint a belső IT rendszereink biztosítása, működtetése és irányítása területén igénybe vesszük harmadik felek támogatását. Például: információtechnológiai szolgáltatók, felhőalapú szoftver, mint szolgáltatást nyújtók, identity menedzsment, website hosting és menedzsment, adatelemzés, adat biztonsági mentések, biztonsági és tárolási szolgáltatások. A felhőinfrastruktúrát működtető és segítő szerverek biztonságos adatközpontokban találhatóak szerte a világon, személyes adat bármelyikben tárolásra kerülhet.
 • Harmadik fél szervezetek, akik egyéb módon segítenek áruk, szolgáltatások vagy információ szolgáltatásával
 • Könyvvizsgálók és más szakmai tanácsadók
 • Bíróság, nyomozó hatóság, egyéb hatóság, kormányzati szervek és szabályozó szervezetek, illetve egyéb harmadik felek az alkalmazandó jogszabályok vagy rendelkezések előírásai alapján és azoknak megfelelően

Alkalmanként személyes adatok átadása érdekében hatósági megkeresést is kaphatunk, annak érdekében például, hogy ellenőrizzék megfelelünk-e a vonatkozó jogszabályoknak és rendelkezéseknek, jogosultságok megállapítása, joggyakorlás vagy jogvédelem céljából, vagy egy ügyfelünkkel vagy más kapcsolatunkkal összefüggő nyomozás során információ kérése céljából. A személyes adatokra irányuló kéréseket csak akkor teljesítjük, ha az irányadó jogszabályok vagy rendelkezések alapján ez megtehető.

A jelen adatvédelmi tájékoztató módosításai

Tudatában vagyunk annak, hogy az átláthatóság folyamatos felelősség, ezért a jelen adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsuk vagy kiegészítsük. A jelen tájékoztató bármilyen jelentős változását egyértelműen feltüntetjük honlapunkon.

Adatkezelő és elérhetősége

Az adatkezelő:

A MAGORA Advisors Kft. (székhelye: Budakeszi út 71., 1021 Budapest, Magyarország, Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-09-186402 számon bejegyezve).

Amennyiben a jelen adatvédelmi tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésének módjával és indokaival kapcsolatban kérdései vannak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti címen vagy az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: tvagany@magoraadvisors.com

Az érintettek jogai és a joggyakorlás módja

Az érintettek meghatározott jogokkal rendelkeznek saját személyes adataik tekintetében és az adatkezelők kötelesek lehetővé tenni ezen jogok érvényesítését. Azokban az esetekben, amikor adatkezelőként járunk el (eldöntjük hogyan és miért dolgozzuk fel a személyes adatokat), az érintettek az alábbiak szerint gyakorolhatják a személyes adataikhoz fűződő jogaikat.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Önnek joga van ahhoz, hogy hozzáférjen az általunk, mint adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz. Amennyiben ezt a jogát gyakorolni kívánja, kérjük, küldjön e-mailt nekünk a tvagany@magoraadvisors.com címre.

A személyes adatok módosítása (helyesbítése)

Az általunk kezelt személyes adatok frissítése vagy a hiányos adatok kiegészítése céljából, kérjük, küldjön e-mailt számunkra a tvagany@magoraadvisors.com e-mail címre vagy, amennyiben lehetséges, vegye fel velünk a kapcsolatot a releváns honlap regisztrációs oldalán, vagy módosítsa az érintett applikációkban tárolt regisztrációhoz használt személyes adatait.

A személyes adatok megőrzése esetén nem vállalunk felelősséget az ilyen adatok pontosságának folyamatos ellenőrzéséért. Amennyiben ez a gyakorlatban megvalósítható, miután tájékoztatást kapunk arról, hogy az általunk kezelt valamely személyes adat már nem pontos, az Ön által frissített információ alapján (amennyiben lehetséges) elvégezzünk a szükséges helyesbítést.

Hozzájárulás visszavonása

A személyes adatok kezelése általában nem hozzájárulás alapján történik (mivel általában egy másik jogalapra támaszkodhatunk), amikor azonban az adatok kezelése az érintett hozzájárulásán alapul, az érintettnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni. Személyes adatainak általunk történő kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonásához, kérjük, küldjön e-mailt a tvagany@magoraadvisors.com címre, amennyiben pedig nem kíván a továbbiakban e-maileket kapni a MAGORA marketing listájáról, kérjük, kattintson a tőlünk kapott e-mailben található leiratkozás linkre.

 

A személyes adatok általunk történő kezelésének korlátozásához való jog és a tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, kivéve, ha az adatok kezelését jogszabály írja elő.

Ilyen esetben a továbbiakban nem kezeljük vagy korlátozzuk a személyes adatok kezelését, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az adatkezeléshez vagy jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintettek egyéb jogai

A hozzáférés, módosítás és korlátozás vagy az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás fentiekben részletezett jogán kívül az érintetteknek egyéb jogai is lehetnek a birtokunkban lévő személyes adatokkal kapcsolatban, mint például az adat törlésére és az adathordozhatóságra vonatkozó jog.

Amennyiben ezen jogok bármelyikével élni kíván, kérjük, küldjön e.mailt a tvagany@magoraadvisors.com címre.

Panaszok

A személyes adatok általunk történő felhasználásával kapcsolatos esetleges panaszait – a panasz részleteivel együtt – kérjük e-mail útján küldje meg a tvagany@magoraadvisors.com címre. Minden beérkező panaszt kivizsgálunk és megválaszolunk.

Joga van továbbá panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulni, amennyiben vélelmezi, hogy sérültek a jogai. A jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

A jelen adatvédelmi tájékoztató 2019. március 6.-án került elfogadásra.

 

Ez a honlap cookie-kat használ. Kérem, engedélyezze a cookie-k használatát, vagy olvassa el Adatvédelmi Szabályzatunkat.
Adatvédelmi Szabályzat